PRAVIDLÁ O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A SADZOBNÍK POPLATKOV

Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici

zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb
Stály Rozhodcovský súd Banská Bystrica, so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 45744718, zapísaného do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na
Okresnom úrade Banská Bystrica pod číslom OU-BB-OVVS1-2014/036886-002

Čl. I
Preambula

 1. Pravidlá o trovách rozhodcovského konania upravujú trovy nespotrebiteľského rozhodcovského konania a trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania ( ďalej len „rozhodcovské konanie“ a spoločne len „trovy rozhodcovského konania“).
 2. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie je konanie, predmetom ktorého je spotrebiteľský spor, ktorým sa rozumie spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou podľa § 2 ZoSRK. Dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Procesný úkon ako podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, návrh na vykonanie dôkazu, dôkazného prostriedku alebo námietky nedostatku právomoci nie je spoplatnený, spotrebiteľ je oslobodený od poplatkov rozhodcovského konania s výnimkou tých poplatkov, o ktorých to ustanovuje ZoSRK a tieto pravidlá.

Čl. II
Trovy rozhodcovského konania

Trovy rozhodcovského konania sú:

 1. poplatky:
  • poplatok za rozhodcovské konanie,
  • iné poplatky určené v týchto pravidlách,
 2. náklady rozhodcovského konania a to:
  • trovy na vykonanie dôkazov,
  • odmena znalca alebo tlmočníka,
  • hotové výdavky Rozhodcovského súdu,
 3. vlastné trovy a to:
  • hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania,
  • odmena za zastupovanie účastníka rozhodcovského konania advokátom podľa osobitného právneho predpisu.

Čl. III
Platenie trov rozhodcovského konania

 1. Poplatok sa vyberá za úkony súvisiace so začatím a priebehom rozhodcovského konania, a to vo výške určenej v Pravidlách o trovách rozhodcovského konania.
 2. Trovy rozhodcovského konania je povinný zaplatiť účastník rozhodcovského konania, ktorý vykonanie úkonu navrhol alebo ktorý úkon vykonal. Pokiaľ nie je určené, že trovy rozhodcovského konania platia účastníci rozhodcovského konania spoločne alebo iba niektorí účastníci rozhodcovského konania.
 3. Vykonaním úkonu alebo navrhnutím vykonania úkonu vzniká povinnosť zaplatiť trovy rozhodcovského konania.
 4. Osoba je povinná zaplatiť trovy rozhodcovského konania v lehote určenej Rozhodcovským súdom.
 5. Následkom nezaplatenia trov rozhodcovského konania je nevykonanie požadovaného úkonu alebo neuskutočnenie konania alebo iný následok podľa Rokovacieho poriadku upravujúceho spotrebiteľské rozhodcovské konanie a Rokovacieho poriadku upravujúceho nespotrebiteľské rozhodcovské konanie ( ďalej spoločne oba rokovacie poriadky „Rokovací poriadok“) a platných právnych predpisov.
 6. Rozhodcovský súd vráti zaplatené trovy rozhodcovského konania len v prípadoch určených v týchto pravidlách.

Čl. IV
Hodnota predmetu sporu

 1. Hodnotu predmetu sporu je povinný uviesť žalobca v žalobe, a to aj v prípadoch, keď nárok alebo časť nároku žalobcu má nepeňažnú povahu.
 2. Hodnota predmetu sporu sa určuje najmä:
  a) vymáhanou sumou v žalobách o peňažné plnenie,
  b) hodnotou vymáhaného majetku v žalobách o vydanie majetku,
  c) hodnotou predmetu právnych vzťahov v okamihu podania žaloby v určovacích žalobách alebo v žalobách o zmenu právnych vzťahov,
  d) na základe údajov, ktoré sú k dispozícii, o materiálnych záujmoch žalobcu v prípadoch žalôb o určité konanie alebo nekonanie.
 3. Ak je v žalobe uvedených viacero nárokov, musí sa suma každého nároku určiť samostatne, pričom hodnota predmetu sporu sa určí ako súčet všetkých nárokov.
 4. Ak ide o zmluvnú pokutu, ktorá je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, na určenie hodnoty predmetu sporu sa za cenu plnenia považuje cena ročného plnenia.
 5. Ak sa po podaní žaloby rozšíri predmet sporu, poplatok za rozhodcovské konanie sa doplatí.
 6. Ak žalobca neurčil hodnotu predmetu sporu a neučiní tak ani v lehote, ktorú mu stanoví Rozhodcovský súd, určí predmetu sporu z dostupných informácií uvedených najmä v žalobe Rozhodcovský súd prostredníctvom predsedníctva Rozhodcovského súdu.
 7. Povinnosť určiť predmet sporu sa vzťahuje aj na účastníka rozhodcovského konania, ktorý podá vzájomnú žalobu, alebo uplatní námietku započítania, alebo uplatní iný spoplatniteľný úkon podľa Rokovacieho poriadku a týchto pravidiel.
 8. Ak je základ poplatku vyjadrený v inej mene ako mena euro, prepočíta sa základ poplatku na eurá referenčným výmenným kurzom eura určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň doručenia žaloby Rozhodcovskému súdu.

Čl. V
Poplatky za rozhodcovské konanie

 1. Poplatky za konanie pred Rozhodcovským súdom slúžia na krytie nákladov súvisiacich s činnosťou Rozhodcovského súdu.
 2. Za prejednávanie a rozhodnutie každého sporu Rozhodcovským súdom sa vyberá poplatok, ktorého výška sa určí v závislosti od hodnoty predmetu sporu.
 3. Poplatok je jednotný pre tuzemské aj medzinárodné spory.
 4. Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore.
 5. Poplatok za rozhodcovské konanie je povinný zaplatiť pri podaní žaloby žalobca, žalovaný pri podaní vzájomnej žaloby, prípadne pri uplatnení vzájomného nároku námietkou započítania najneskôr v lehote, ktorú mu určí Rozhodcovský súd. Ak poplatok za rozhodcovské konanie nie je zaplatený riadne a včas, Rozhodcovský súd konanie zastaví.
 6. Poplatok sa považuje sa zaplatený v okamihu, keď bol pripísaný na bankový účet Rozhodcovského súdu alebo keď bol uhradený v hotovosti do pokladne Rozhodcovského súdu; v hotovosti je možné uhradiť len poplatok, ktorého výška nepresahuje 5.000,- Eur, ak zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti neustanovuje inak.
 7. Kým nie je poplatok zaplatený, žaloba, príp. vzájomná žaloba alebo námietka na započítanie sa neprejednáva.
 8. Ak sa v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní vydáva rozhodcovský rozsudok na žiadosť všetkých účastníkov rozhodcovského konania bez odôvodnenia (§ 34 ods.2 písm.g) ZoRK), znižuje sa poplatok o 20,00%.
 9. Pri kumulácii dôvodov na zníženie poplatku je maximálne celkové zníženie poplatku 50,00%.
 10. Poplatok v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastnia viac ako dvaja účastníci rozhodcovského konania, a to o 30,00% za každého ďalšieho účastníka rozhodcovského konania. Zvýšený poplatok za každého ďalšieho účastníka hradí žalobca. Vedľajší účastník si zvýšený poplatok, ktorý naňho pripadá, hradí sám.

Čl. VI
Náklady rozhodcovského konania

Na krytie nákladov vznikajúcich pri prejednávaní sporu pred Rozhodcovským súdom (najmä vykonávanie dôkazov, znaleckých posudkov, náklady tlmočenia a pod.), sú účastníci konania okrem spotrebiteľa povinní zložiť primeraný preddavok vo výške a v lehote určenej Rozhodcovským súdom. Kým nie je určený preddavok zložený, úkony na ktoré je určený sa nevykonávajú.

Čl. VII
Vlastné trovy rozhodcovského konania

Každý z účastníkov rozhodcovského konania platí hotové výdavky, ktoré jemu alebo jeho zástupcovi vznikli v priebehu rozhodcovského konania, ako aj odmenu za zastupovanie advokátom.

Čl. VIII
Náhrada trov konania

 1. Účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý mal vo veci plný úspech, Rozhodcovský súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý vo veci úspech nemal.
 2. Ak mal účastník rozhodcovského konania vo veci úspech len čiastočný, Rozhodcovský súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo.
 3. Aj keď mal účastník rozhodcovského konania vo veci úspech len čiastočný, môže mu Rozhodcovský súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu.
 4. Účastníkovi rozhodcovského konania, ktorému Rozhodcovský súd prizná náhradu trov konania, prizná aj náhradu trov predbežného opatrenia a zabezpečenia dôkazov.
 5. Náhrada trov na účely tohto článku je
  a) náhrada poplatkov zaplatených účastníkom rozhodcovského konania,
  b) náhrada nákladov Rozhodcovského súdu zaplatených účastníkom rozhodcovského konania alebo jeho zástupcom,
  c) náhrada vlastných trov účastníka rozhodcovského konania alebo jeho zástupcu, ako aj odmeny za zastupovanie účastníka rozhodcovského konania advokátom vo výške tarifnej odmeny advokáta podľa osobitného právneho predpisu.
 6. Poplatok za spotrebiteľské rozhodcovské konanie priznaný úspešnému účastníkovi spotrebiteľského rozhodcovského konania v rámci trov spotrebiteľského rozhodcovského konania nesmie prevýšiť výšku poplatku, ktorý možno vyrubiť v súdnom konaní podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Ak sú v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní dôvody hodné osobitného zreteľa, Rozhodcovský súd výnimočne náhradu trov spotrebiteľského rozhodcovského konania celkom alebo sčasti neprizná. Rozhodcovský súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorému sa priznáva náhrada trov spotrebiteľského rozhodcovského konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť. Ak sú trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania v drobných sporoch podľa § 200ea Občianskeho súdneho poriadku neprimerané voči pohľadávke, môže ich Rozhodcovský súd nepriznať alebo znížiť.

Čl. IX
Sadzobník

 1. Poplatok za spotrebiteľské rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania:
  a) je 4% z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 35,- Eur a najviac 16.596,50 Eur,
  b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi je 99,50 Eur.
 2. Poplatok za nespotrebiteľské rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania:
  a) je 4% z hodnoty predmetu sporu v rozhodcovskom konaní najmenej však 70.- Eur, najviac 100.000,- Eur
  b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi je 300,- Eur.
 3. Poplatok za zmenu alebo doplnenie žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania, ak žalobca nie je spotrebiteľom, je vo výške rozdielu medzi zaplateným poplatkom za rozhodcovské konanie a poplatkom určeným podľa hodnoty sporu, najmenej 35,-Eur v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a 70,- Eur v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
 4. Poplatok pri podaní návrhu na vydanie predbežného opatrenia v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je 1.000,- Eur.
 5. Poplatok za uplatnenie námietky nedostatku právomocí rozhodcovského súdu v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je 300,- Eur.
 6. Poplatok za uplatnenie námietky predpojatosti rozhodcu v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je 300,- Eur.
 7. Administratívny poplatok rozhodcovského súdu ku každému podanému návrh v nespotrebiteľskom konaní je 29,- Eur, tento administratívny poplatok nie je možné vyrubiť spotrebiteľovi.
 8. Poplatok za rozhodcovské konanie sa zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastňujú viac ako dvaja účastníci konania, a to o 30 % za každého ďalšieho účastníka a vedľajšieho účastníka rozhodcovského konania.
 9. Poplatok za nahliadnutie do rozhodcovského spisu je 30,- Eur, tento administratívny poplatok nie je možné vyrubiť spotrebiteľovi.
 10. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z rozhodcovského spisu, za každú aj začatú stranu je 1,- Eur.

Čl. X
Záverečné ustanovenia

 1. Za predpokladu, ak by tieto Pravidlá alebo ktorákoľvek ich časť alebo iné predpisy Rozhodcovského súdu boli v rozpore s ustanoveniami ZoSRK, alebo sa takými stanú v dôsledku neskoršej zmeny ZoSRK, ustanovenia ZoSRK majú prednosť pred týmito Pravidlami a inými vnútornými predpismi Rozhodcovského súdu v častiach, v ktorých by tieto časti Pravidiel alebo iných vnútorných predpisov boli v neprospech spotrebiteľa.
 2. Tieto Pravidlá nadobudli platnosť schválením zriaďovateľa dňa 01.02.2015 a účinnosť nadobúdajú dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

SADZOBNÍK POPLATKOV

Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici

zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb
Stály Rozhodcovský súd Banská Bystrica, so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,

 1. Poplatok za spotrebiteľské rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania:
  a) je 4% z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 35,- Eur a najviac 16.596,50 Eur,
  b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi je 99,50 Eur.
 2. Poplatok za nespotrebiteľské rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania:
  a) je 4% z hodnoty predmetu sporu v rozhodcovskom konaní najmenej však 70.- Eur, najviac 100.000,- Eur
  b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi je 300,- Eur.
 3. Poplatok za zmenu alebo doplnenie žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania, ak žalobca nie je spotrebiteľom, je vo výške rozdielu medzi zaplateným poplatkom za rozhodcovské konanie a poplatkom určeným podľa hodnoty sporu, najmenej 35,-Eur v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a 70,- Eur v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
 4. Poplatok pri podaní návrhu na vydanie predbežného opatrenia v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je 1.000,- Eur.
 5. Poplatok za uplatnenie námietky nedostatku právomocí rozhodcovského súdu v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je 300,- Eur.
 6. Poplatok za uplatnenie námietky predpojatosti rozhodcu v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je 300,- Eur.
 7. Administratívny poplatok rozhodcovského súdu ku každému podanému návrhu v nespotrebiteľskom konaní je 29,- Eur, tento administratívny poplatok nie je možné vyrubiť spotrebiteľovi.
 8. Poplatok za rozhodcovské konanie sa zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastňujú viac ako dvaja účastníci konania, a to o 30 % za každého ďalšieho účastníka a vedľajšieho účastníka rozhodcovského konania.
 9. Poplatok za nahliadnutie do rozhodcovského spisu je 30,- Eur, tento administratívny poplatok nie je možné vyrubiť spotrebiteľovi.
 10. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z rozhodcovského spisu, za každú aj začatú stranu je 1,- Eur.