Rozhodcovská doložka pre nespotrebiteľské zmluvné vzťahy

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu v Banskej Bystrici zriadenému pri záujmovom združení právnických osôb Stály Rozhodcovský súd Banská Bystrica, so sídlom Horná 13, Banská Bystrica, IČO: 45744718, podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zároveň dohodli že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jediný rozhodca. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva

img
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva