Rozhodcovská doložka pre nespotrebiteľské zmluvné vzťahy

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu v Banskej Bystrici zriadenému pri záujmovom združení právnických osôb Stály Rozhodcovský súd Banská Bystrica, so sídlom Horná 13, Banská Bystrica, IČO: 45744718, podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zároveň dohodli že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jediný rozhodca. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva

[trx_image url=“184″ align=“none“ shape=“square“ title=“Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva“ icon=“inherit“]
[trx_button type=“square“ style=“global“ size=“mini“ fullsize=“yes“ icon=“inherit“ align=“none“ link=“http://www.rsbb.sk/wp-content/uploads/2017/05/spotrebitelska-rozhodcovska-zmluva.pdf“ target=“new“ color=“#d1d1d1″]Stiahnuť[/trx_button]