ZOZNAM ROZHODCOV PRE NESPOTREBITEĽSKÉ  SPORY

Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici

zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb
Stály Rozhodcovský súd Banská Bystrica, so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 45744718, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Banská Bystrica pod číslom OU-BB-OVVS1-2014/036886-002 (ďalej len „rozhodcovský súd“)

Do Zoznamu rozhodcov pre nespotrebiteľské spory stáleho rozhodcovského súdu na základe rozhodnutia predsedníctva v zmysle Štatútu Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici sú zapísaní títo rozhodcovia:

 1. JUDr. Magda Jaňovková,  rozhodca
 2. JUDr. Alena Babišová, rozhodca
 3. JUDr. Adriana Pukaj Kerestešová, rozhodca
 4. JUDr. Ján Krnáč, rozhodca
 5. JUDr. Tomáš Suchý, rozhodca
 6. JUDr. Eduard Pajdlhauser, rozhodca
 7. JUDr. Juraj Erben, rozhodca
 8. doc. JUDr. Ing. Eva Hudecová, CSc., rozhodca
 9. Mgr. Lukáš Piliar, rozhodca
 10. JUDr. Zuzana Tupá, rozhodca
 11. JUDr. Zuzana Štrbáková, rozhodca
 12. JUDr. Petra Kanianska, rozhodca

 

ZOZNAM ROZHODCOV PRE SPOTREBITEĽSKÉ  SPORY

Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici

zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb
Stály Rozhodcovský súd Banská Bystrica, so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 45744718, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Banská Bystrica pod číslom OU-BB-OVVS1-2014/036886-002 (ďalej len „rozhodcovský súd“)

Do Zoznamu rozhodcov pre spotrebiteľské spory stáleho rozhodcovského súdu na základe rozhodnutia predsedníctva v zmysle Štatútu Stáleho rozhodcovského súdu v Banskej Bystrici sú zapísaní títo rozhodcovia:

 1. JUDr. Magda Jaňovková,  rozhodca zapísaný do 31.01.2019
 2. JUDr. Alena Babišová, rozhodca zapísaný do 31.01.2019
 3. JUDr. Adriana Pukaj Kerestešová, rozhodca zapísaný do 31.01.2019
 4. JUDr. Tomáš Suchý, rozhodca zapísaný do 31.01.2019
 5. JUDr. Ing. Eva Hudecová, CSc., rozhodca zapísaný od 10.01.2017